Reklamační řád

(Jak reklamovat zboží, plné znění Reklamačního řádu.)


I. Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Mineral Metal, IČ: 16913248, DIČ: CZ521014030, Živnostenský list byl vydán Obvodním úřadem v Praze 8 dne 13. 11. 1992 pod č.j. F-10289/92 a F-10290/92, s provozovnou Náchodská 864/20, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, a popisuje jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

II. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží spotřebitelům je zákonná záruční doba 24 měsíců.

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat zda není zásilka poškozená. V případě poškození zásilky kupující nemusí zásilku převzít, sepíše s dopravcem reklamační protokol a neprodleně o této skutečnosti informuje prodávajícího.

Zjevné vady (například vzniklé během přepravy) reklamuje kupující obratem, při pozdější reklamaci nemusí být vady prodávajícím uznány.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
a)    mechanickým poškozením zboží,
b)    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají běžnému prostředí svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
c)    nevhodným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
d)    nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
e)    úpravami provedenými zákazníkem (nátěry, ohýbáním, broušením, vrtáním, leštěním atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
f)    poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí

IV. Způsob vyřízení reklamace

Kupující odesílá reklamované zboží čisté a pokud možno v originálním obalu na adresu provozovny provozovatele

Mineral Metal
Náchodská 864/20
19300 Praha – Horní Počernice
Česká republika,

společně s dokladem o nabytí zboží, s písemným požadavkem na preferované vyřešení reklamace a popisem vzniku závady. Pokud nehrozí prodlení (např. překročením záruční doby), doporučuje prodávající se napřed obrátit s dotazem na email obchod@kamenyonline.cz.

Kupující bude informován o přijetí reklamace prostřednictvím emailu, a to nejpozději následující pracovní den po přijetí reklamovaného zboží prodávajícím od přepravce.

Reklamační řízení se řídí zákonnými lhůtami. Reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Oprávněná reklamace je zpravidla vyřizována výměnou zboží, opravou nebo vrácením peněz. Pokud se závada na zboží vyskytla pouze na jeho části, bude opravena jen závadná část zboží.  

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu prodávající.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 21.10.2012 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Nahrávám strom...

0 ks
0 Kč

KamenyOnline.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx